Adatvédelmi irányelvek

FÜRED GYM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2021. április 12. napjától

 

Kedves Vendégünk!

Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót szíveskedjen a Füred Gym edzőterem (cím: 8230 Balatonfüred, Csokonai utca 14.; a továbbiakban: Edzőterem) szolgáltatásainak igénybevételét megelőzően figyelmesen elolvasni. A jelen Adatkezelési Tájékoztató Ügyfeleink részére folyamatosan elérhető az Edzőterem recepciós pultjánál, valamint az Edzőterem honlapján a www.furedgym.hu weboldalon.

 

I. Az Adatkezelő személye

Megnevezése:              AQUA GYM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                   8230 Balatonfüred, Csokonai utca 14.

Cégjegyzékszám:            19-09-518684

Adószám:                    24808125-2-19

Statisztikai számjel:      24808125-9313-113-19.

Telefon:                       +36301575588

E-mail:                        info@furedgym.hu

a továbbiakban: Adatkezelő.

 

II. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy az uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással, illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés nyilvánosságra kerülés ellen.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató III. – VI.) pontja az Adatkezelő tevékenységeivel összefüggő egyes adatkezelésekről ad tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására vonatkozóan a VII.) pontban, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről az VIII.) pontban tájékozódhat.

 

III. Az Edzőterembe történő belépés során megvalósuló adatkezelés

Annak érdekében, hogy Ön az Edzőterem szolgáltatását igénybe vehesse, az Edzőterembe történő belépést megelőzően az egyszeri belépésre jogosító napijegy kiváltásával, illetve a többszöri belépésre jogosító bérlet megvásárlásával egyidejűleg Önnek ki kell töltenie az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott „Napijegyes Regisztrációs Adatlap,”, illetve „Bérletes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatványt. A nyomtatvány kitöltését követően van lehetősége az Edzőterem területére az Adatkezelő által biztosított mágneskártyával belépni.

 

III.1. A napijegy kiváltása során történő adatkezelés

Az egyszeri belépésre jogosító napijegy kiváltása során a „Napijegyes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatvány kitöltése az Edzőterem szolgáltatásai igénybevételének feltétele. A nyomtatványon megadott adatok helyességét a recepciós munkatárs az Ön személyazonosító okmányán feltüntetett adatokkal történő összevetéssel ellenőrizheti. A személyazonosító okmány adategyeztetésre történő átadásának megtagadása esetén az Edzőterem szolgáltatási nem vehetőek igénybe.

A kezelt adatok köre:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • Születési idő

Az adatkezelés célja:

A regisztrációs adatlapon a vezetéknév és keresztnév, valamint születési idő személyes adatok megadásának célja, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja az Edzőterem szolgáltatását napijegy ellenében igénybe vevő személy személyazonosságát annak érdekében, hogy az esetleges rongálások, lopások és egyéb káresemények felmerülése valamint jogsértő vagy szerződésszegő magatartások tanúsítása során a szükséges jogi lépéseket megtehesse.

Az adatkezelés jogalapja:

A vezetéknév, keresztnév, valamint születési idő személyes adatok tekintetében adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], az adatkezelés célja alpontban leírtak okán. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata során az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

Az adatkezelés időtartama:

A „Napijegyes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatványt az Adatkezelő a nyitvatartási nap végéig kezeli abban az esetben, amennyiben az adatkezeléssel érintett személy részéről jogellenes vagy szerződésszegő magatartás nem merült fel. Amennyiben az érintett személy részéről jogellenes vagy szerződésszegő magatartás merül fel, az Adatkezelő a személyes adatokat a jogos érdekeinek érvényesítésére irányuló eljárás végéig kezeli.

 

III.2. A többszöri belépésre jogosító bérletek megvásárlása során történő adatkezelés

A többszöri belépésre jogosító bérletek megvásárlása esetén a „Bérletes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatvány megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatvány kitöltése az Edzőterem szolgáltatásai igénybevételének feltétele. A nyomtatványon megadott adatok helyességét a recepciós munkatárs az Ön személyazonosító okmányán feltüntetett adatokkal történő összevetéssel ellenőrizheti. A személyazonosító okmány adategyeztetésre történő átadásának megtagadása esetén az Edzőterem szolgáltatási nem vehetőek igénybe.

A kezelt adatok köre:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • Születési idő
  • Fényképfelvétel
  • E-mail cím vagy telefonszám (egyik megadása sem kötelező)

Az adatkezelés célja:

A regisztrációs adatlapon a vezetéknév és keresztnév, valamint születési idő személyes adatok megadásának, valamint a bérletet kiváltó személyről készítendő fényképfelvétel célja, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja az Edzőterem szolgáltatását bérlettel igénybe vevő személy személyazonosságát annak érdekében, hogy az esetleges rongálások, lopások és egyéb káresemények felmerülése valamint jogsértő vagy szerződésszegő magatartások tanúsítása során a szükséges jogi lépéseket megtehesse, valamint, hogy a többszöri belépésre jogosító bérletekkel történő visszaéléseket (több személy általi használat) megakadályozza.

A bérletet kiváltó személynek a regisztrációs lapon lehetősége van telefonszáma vagy e-mail címe megadására, amelynek célja, hogy a személyes tárgyak, bérletek elvesztése esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot. A telefonszám, illetve e-mail cím megadása az Edzőterem szolgáltatásai igénybevételének nem feltétele.

Az adatkezelés jogalapja:

A vezetéknév, keresztnév, valamint születési idő és fényképfelvétel személyes adatok tekintetében adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], az adatkezelés célja alpontban leírtak okán. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata során az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

A telefonszám, illetve e-mail cím személyes adatok tekintetében az adatkezelés az érintett személy önkénes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az adatkezelés időtartama:

A „Bérletes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatványt, továbbá a bérletet kiváltó személyről készített fényképfelvételt az Adatkezelő a bérlet érvényességi időtartamának végét követő 30 napig kezeli abban az esetben, amennyiben az adatkezeléssel érintett személy részéről jogellenes vagy szerződésszegő magatartás nem merült fel, ezt követően a „Bérletes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatvány megsemmisítésre, az Önről készült fényképfelvétel pedig automatikusan törlésre kerül. Amennyiben az érintett személy részéről jogellenes vagy szerződésszegő magatartás merül fel, az Adatkezelő a személyes adatokat a jogos érdekeinek érvényesítésére irányuló eljárás végéig kezeli.

Amennyiben Ön a bérlet érvényességi időtartamának végét követő 30 napon belül új bérletet vált az Edzőterembe, az új bérlet kiváltásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a regisztrációs lapon megadott adatait valamint fényképfelvételét az új bérlet érvényességi ideje alatt és az azt követő 30 napon belül a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint továbbra is kezelje. A jelen bekezdésben foglaltak célja, hogy a visszatérő vendégek bérlet-kiváltását és a szolgáltatás igénybevételét gyorsabbá és kényelmesebbé tegye.

Amennyiben Ön akként nyilatkozik, hogy a bérlet érvényességi időtartamának végén kéri a jelen alpontban foglalt személyes adatainak törlését, munkatársunk a bérlet érvényességi időtartamát követően haladéktalanul – manuális úton – törli az Önről készült fényképfelvételt, valamint intézkedik a „Bérletes Regisztrációs Adatlap” megnevezésű nyomtatvány megsemmisítése iránt, feltéve, hogy az Adatkezelőnek a további adatkezelésre egyéb jogalapja nem áll fent (pl. kártérítési igény érvényesítése).

 

IV. Számlázási adatok kezelése

Amennyiben Ön az igénybe vett szolgáltatás ellenértékéről számla kibocsátását kéri, vagy az Adatkezelő számla kibocsátására köteles, úgy a számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelésre az alábbiak irányadóak:

A kezelt adatok köre:

  • Keresztnév és vezetéknév
  • Lakcím

Az adatkezelés célja:

A számlázási adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt számviteli kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésében foglalt időtartamig köteles megőrizni.

Adattovábbítás:

A kiállított számlát az Adatkezelő az Adatkezelő részére könyvelési tevékenységet végző, Könyvelő mint adatfeldolgozó részére továbbítja.

 

V. Az Adatkezelő által kiküldésre kerülő hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van az Edzőterem recepciós pultjánál elhelyezett íven az Adatkezelő hírlevél szolgáltatására feliratkozni.

A kezelt adatok köre:

  • E-mail cím

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a hírlevélre feliratkozott személyek részére az Edzőteremmel kapcsolatos aktuális hírekről (ünnepi nyitva tartás, árváltozás, szolgáltatás-módosulás, új termékek bevezetése), akciókról értesíthessük.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Ön egyértelmű, felvilágosult és önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az adatkezelés időtartama:

Az adatot az érintett személy adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat a hírlevélben elhelyezett linkre kattintva.

 

VI. Biztonsági kamerás megfigyelés az Edzőterem területén

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Edzőterem területén a vagyonbiztonság érdekében térfigyelő kamerarendszer működik. A kamerarendszer kizárólag az Edzőterem területéről készít felvételt, közterületről kamerafelvétel nem készül. A kamerarendszer működéséről az edzőterem területére történő belépést megelőzően figyelemfelhívó tájékoztatás került elhelyezésre.

A kezelt adatok köre:

- Az Ön személyéről készített video-felvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

- Adatkezelésünk a vagyonvédelemhez és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével, továbbá a kamerarendszer működéséről szóló figyelemfelhívó tájékoztatásnak a bejáraton történő elhelyezésével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az ingatlan területére történő belépést megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés időtartama:

A kamerarendszer által készített video-felvételek 3 munkanapig kerülnek megőrzésre, 3 munkanapot követően minden további beavatkozás nélkül automatikusan törlésre kerülnek (2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés).

 

VII. Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Adatkezelő biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy

• az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes

tájékozódáshoz való jog),

• kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a

rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

• kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

• kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (adatkezelés korlátozásához való

jog),

• kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (törléshez való jog).

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő köteles jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a weboldalon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a weboldalon történő folyamatos elérhetőségét.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 25 napon belül rendelkezésére bocsátja az általa kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közölje Önnel

• a kezelt személyes adatok forrását;

• az adatkezelés célját és jogalapját;

• a kezelt személyes adatok körét;

• a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;

• a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának

szempontjait;

• az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;

• az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Ön jogosult továbbá arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Adatkezelő a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Adatkezelő a kérelmező jogosultságát minden egyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal illetve Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.

Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat az Adatkezelő rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

• Ön vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

• az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

• az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen tájékoztatóban foglalt határidőn belül, ennek hiányában 25 napon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

• az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illetve az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;

• az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;

• jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, vagy a vonatkozó hazai illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;

• az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

• Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;

• az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Amennyiben Adatkezelő az Ön helyesbítésre, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Adatkezelő kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

VIII. Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli.

Amennyiben Adatkezelő az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

Az értesítéssel egyidejűleg Adatkezelő intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

061-391-14-00

ugyfelszolgalat@naih.hu