ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa

el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Ezen dokumentum

kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül. Felek magukra nézve

kötelező érvényűnek tekintik. A későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen

magatartás kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Aqua Gym Kft. által

működtetett http://furedgym.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat

igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit

tartalmazza. Az ÁSZF a fenti honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve: Aqua Gym Kft.

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Csokonai utca 14.

Adószáma: 24808125-2-19

Számlavezető Bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11748069-25511349-00000000

Képviselő: Vekerdi Csaba

Email: info@furedgym.hu

FONTOS, hogy minden átutalási tranzakciónál előbb kiállítjuk és elküldjük a kért bérlettermékre

a számlát, vagy a hivatalos díjbekérőt. A vásárló csak azután indítsa el az utalását,

amennyiben megkapta tőlünk a kiállított díjbekérőt, vagy a számlát.

PREAMBULUM

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató a Füred Gym és a furedgym.hu honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vételi ajánlatot tevő, a vásárlást

elindításával szerződést kötő személy.

A Szerződés: Eladó és Vevő között a http://furedgym.hu Honlap és elektronikus levelezés

igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló

jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

A Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

természetes személy, aki felkereste a Szolgáltató által üzemeltetett helyet vagy honlapot.

A fogyasztói megállapodás: olyan szerződés, melynek egyik alanya, a vásárló fogyasztónak

minősül.

A Füred Gym honlapja: a http://furedgym.hu weboldal, amely a távollévők közötti

kommunikációt és adásvételt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a

felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az

internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között

létrejött megállapodás szerinti termék / szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési

rendszer keretében, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötetik meg, hogy a szerződés

megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé

tévő eszközt alkalmaznak.

Termékek / szolgáltatások: a http://furedgym.hu weboldal és árlista kínálatában szereplő,

az Üzemeltető által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető

forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezheti.

Bérlet-indítási határidő: a megvásárolt bérlet-terméket a vásárlástól, a fizetés teljesítésétől

számítva legkésőbb 30 napon belül kell elindítani. Ez azt jelenti, hogy a Vevőnek 30 nap áll

rendelkezésére, hogy a megvásárolt bérlet használatát megkezdje.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró

személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő

teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal,

valamint,

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

1. Általános információk, szerződés létrejötte

1.1 A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), Aqua Gym Kft. a továbbiakban: Szolgáltató, és a

vásárló, azaz a Megrendelő, illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a továbbiakban: “Ügyfél”.

1.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs

társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató

http://furedgym.hu honlapján keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed

minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen

szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató honlapján keresztül elérhető szolgáltatások és termékek vásárlását az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3 A Szolgáltató honlapján történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a

http://furedgym.hu oldalon elhelyezett Megrendelés e-form, ill. Igénylő űrlap kitöltésével, a

kötelező adatok megadásával és a vállalt fizetés teljesítésével lehetséges.

1.4 A termék megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél

között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött megrendelés írásba

foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató a számviteli szabályoknak megfelelően

dokumentál és fizetéstől számított 5 évig megőrzi.

1.5 Az Ügyfél a megrendelés, igénylés kitöltésével és elküldésével elfogadja az Adatvédelmi

Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek

tekinti.

1.6 A http://furedgym.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része nem

regisztrációhoz kötött. Bizonyos szolgáltatások (pl. a csoportos órára helyfoglalás)

igénybevételéhez szükséges email regisztráció, vagy a klubtagsági viszony igazolása (pl.

törzsvendég kedvezmények). Az ÁSZF-ben leírtak szerint bárki jogosultságot szerezhet erre.

A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata

alapján kezeli.

1.7 A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az

alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Telefonszám: +36 30 157 55 88

E-mail: info@furedgym. hu

1.8 Az Ügyfél, a vásárlójogai és kötelezettségei

Az Ügyfelet a termék vagy szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség

terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A

fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus

úton e-számla formában kerül megküldésre a Vásárló részére. A díjak megfizetéséért teljes

mértékben az Ügyfél / Vevő a felelős.

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató felelőssége a http://furedgym.hu honlapon közzétett tartalmak és információk

a legjobb tudása szerint minden törvényi előírásnak megfeleljen. A Szolgáltató mindent

megtesz annak érdekében, hogy az aktuális adatvédelmi előírásokról informálódjon, és

annak megfelelően gyűjtsön és kezeljen adatokat, miközben ezen információkat a

felhasználókkal, az Ügyfeleivel megossza. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul

értelmezett információkból, az egyéb felhasználó általi hiányosságokból, valamint az általa

közölt információ ellenére is rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért és azok

következményeiért. A honlapon elérhető tartalmak és információk saját tevékenység során

tesztelt módszeren és adatokon alapul, amely során a Szolgáltató mindenkor a tisztességes

üzleti magatartás szándékával, a legjobb tudása szerint jár el. Ennek érdekében Szolgáltató

mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai

szoftvereket használja. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás

működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok

felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó

cég felhasználási feltételei az irányadóak.

2. A regisztráció kérdése

2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre

feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon

Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2 Az Ügyfél, azaz a Vásárló a http://furedgym.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti,

hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és

elfogadja és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását adja.

2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért,

valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem

terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált

adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű

felelősség nem terheli.

3. A termékek és szolgáltatások

Szolgáltató a http://furedgym.hu honlapon keresztül, a jelen ÁszF alapján kínálja online

vásárlásra bérlet-termékeit és az azokkal kapcsolatos információkat bocsájt az Ügyfelek

részére, mint az online vásárlás, a leírások és akciók, és a regisztrációhoz kötött egyedi

lehetőségek (pl. csoportos órára helyfoglalás).

A fentieken kívül a Szolgáltató eseti, időszaki akciós ajánlatokat is tehet közzé a honlapon,

amelyek az online vásárlással kapcsolatba kerülhetnek. Ezen ajánlatokra vonatkozó

megállapodás a Szerződő Felek között ráutaló magatartással jön létre (mint pl. „Megveszem

a bérletet”, vagy „Kérem a terméket” CTA gomb lenyomásával), a honlapon, az adatlapon, a

landoló oldalon található áron és tartalommal. Az Ügyfél – a vásárló jelen szerződés

elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége

nincs korlátozva.

A Szolgáltató bérlet-termékeinek árai bruttó árak, az ÁFA tekintetében a törvényi

előírásoknak megfeleően jár el. A honlapon, a landoló oldalakon, a termékek aloldalán és

adatlapján megjelenített képek (lehetnek saját, image és stock fotók) eltérhetnek a

valóságostól, és bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

4. A rendelés, igénylés menete

Ügyfél az online vásárlás e-formjának kitöltésével tudja igénylését elindítani, és az

elektronikus átutalás teljesítésével rendezni. Fontos, hogy pontos adatok legyenek megadva,

hiszem ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások számlázása. A

megrendelésről Szolgáltató email-ben értesíti ügyfelet.

Az online vásárláskor vállalt díjak teljesítése átutalással vagy kizárólag bankkártyás fizetéssel

lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére,

illetve termékek átvételére.

A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások

esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Ügyfél részére.

5. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése bankkártyás fizetéssel lehetséges.

Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion

elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark

sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám:

HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó

intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és

biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Braion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan

megismerhetők a https://www.barion.com/hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek

megismertek és elfogadtak.

6. A számlázás

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az

árváltozás jogát fenntartjuk. Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és

termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát vagy díjbekérőt köteles kiállítani, a

díjak levonását, beérkezését követően 8 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en

keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten

elfogadja.

7. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és epénz

elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív

funkcióval rendelkezik. A használatát még kényelmesebbé tehetjük egy rövid regisztrációt

követően. A bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer

tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya

használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi

számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós

időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket.

A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen

szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a

bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy

működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági

funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen

Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

Mastercard vagy Maestro bankkártya

Visa vagy Electron bankkártya

Amex bankkártya

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a

Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya

társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat

kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt

álló e-pénz kibocsátó. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: HEN-

I-1064/2013).

8. Az egyedi termékek ismertetője, a folyamatos teljesítéssel, azaz havonkénti fizetéssel

bíró termékek (láncbérlet) vásárlási feltétele

Az online vásárlások között lehetőség van folyamatos, azaz havi teljesítés mellett speciális

bérlet-termék (lásd „láncbérlet”) előfizetésére is. Ezen vásárlási forma a Szolgáltató

előzetesen megkért jóváhagyásával indulhat el.

A folyamatos teljesítés, azaz a „láncbérlet” online fizetése azt jelneti, hogy a Szolgáltató az

előfizetési díjakat havonként, mindig előre, egy meghatározott fizetési napon (előzetesen

rögzített dátum szerint), a lejárati időn belül kapja meg az Ügyféltől. A határidőre történő,

egyösszegű online előfizetés jelenti magát a vásárlást, amely során az esedékes bérlettermék

a választott fizetési szolgáltatón keresztül érkezik meg a Szolgáltató számlájára. Ezzel

a szerződés Vevő (azaz Ügyfél) és az Eladó (azaz Szolgáltató) között határozatlan időtartamra

jön létre, és a fizetési késedelem, vagy a fizetési megszakításával azonnal befejeződik.

9. Az elektronikus vásárlás lépései, a hitelesítés, a határidő és az átruházhatóság kérdése

A szolgáltató bérlet-termékei elektronikus formában (is) elérhetőek az online vásárlás során,

és nincs egyéb fizikai megjelenésük. A Szolgáltató által kiállított bérletek a Füred Gym

elnevezésű üzemeltetési szoftverben, a megvásárolt kondíciók szerint, az ügyfél egyedi

fiókjába kerülnek feltöltésre. A megvásárolt bérletek nem rendelkeznek automatikus kezdési

dátummal, csak egy előzetesen megadott, kötelező elindítási határidővel. A Szolgáltató

mindig közzéteszi az adott bérlet-termék elindítására vonatkozó maximális időtartamot,

amely minimum 14 nap és általában 30 nap, amelytől esetenként, egyedi akciók alkalmával

eltérhet. Ez szabja meg, hogy a vásárlást végrehajtó Ügyfélnek (Vevőnek) mennyi ideje van a

kívánt bérlet – szolgáltatás megkezdésére. A tranzakció biztonságos adatkezelése érdekében

minden lépés másolásvédelemmel és a vásárlás beazonosítására vonatkozó azonosítóval van

ellátva.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel a vásárló rendelkezésére állhat. A

sikeres fizetést követően a Szolgáltató az egyedi vásárlási visszaigazolást küld a megadott email

címre, elektronikus üzenet formájában. Ennek megérkezését követően a termék

bármikor élesíthető, azaz a megvásárolt bérlet, a megadott indítási határidőn belül

elindítható. Ha ez nem történik meg, és az Ügyfél és a határidő lejártát követően keresi meg

a Szolgáltatót, akkor annak jogában áll eldönteni, hogy milyen feltétellel, ill. kondícióval

hagyja jóvá a megvásárolt bérlet érvényesítését, esetleg beszámítását. Az Ügyfél (a Vevő) a

Szolgáltató termékét kizárólag saját nevére, vagy a vásárláskor előzetesen megadott személy

részére vásárolhatja meg. A megvett, kifizetett bérlet - termékek nem átruházhatóak.

Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható, úgy a Szolgáltató jogosult a

letöltési link megküldésének megtagadására. A vásárlással Ügyfél az elektronikus

kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. A leadott és teljesített rendelésektől

való elállási jog gyakorlására az ÁszF-ben megfogalmazottak szerint van lehetőség.

10. Elállási jog, a vásárlás lemondásának feltétele és módja

A normál, azaz egyszeri - alkalmi online vásárlások, valamint a folyamatos havonkénti

díjfizetés esetén lehetőség van a megvett bérlet-termékek felmondására, de csak is akkor, ha

a) az Ügyfél (a Vevő) még nem kezdte meg használni a bérletet, és

b) még nem telt le a megvett bérletek érvényesítésére, előzetesen megadott határidő

(minimum 14 nap).

Az Ügyfél az info@furedgy.hu címre írva kezdeményezheti, a fent leírtak szerint az

előfizetése felmondását. A lemondáshoz az online előfizetés - megrendelése során az Ügyfél

által megadott email címről, az egyéb beazonosításhoz szükséges adatokat tartalmazó email

kerül megküldésével. A levélnek tartalmaznia kell az előfizetés lemondását, a megvásárolt

termék pontos megnevezését és a vásárlásról szóló, fizetési bizonylatot, levelet vagy linket

is. A másik lehetőség személyes megkeresés alapján, a Füred Gym recepcióján.

Az online előfizetés a felmondási idő utolsó napját követően szűnik meg. Ezzel egyidejűleg

megszűnik Ügyfél hozzáférési joga is.

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal,

azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből

eredő lényeges kötelezettségét ismételten és/vagy súlyosan megszegi.

11. Számlázás, e- számla kiállítás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Az

Ügyfelek (Vevők) jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adnak az elektronikus számlázáshoz.

12. Adatvédelem, hozzájárulás kérdése, hírlevél feliratkozás és leiratkozás

Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyfél tájékoztatás mellett. Ezért klubtagjai, azaz Vevői

részére, a törvényi szabályozásnak megfelelően, az Ügyfelek jóváhagyása mellett, időnként

hasznos információt juttathat el szöveges és hang üzenetek, hírlevelek formában. Ezek

lehetnek tájékoztató jellegű, aktuális információk, speciális, eseti és általános reklámcélú

tartalmak, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkeresések. A szolgáltatások és

termékek igénylése sroán Vásárló elfogadhatja, hogy a Szolgáltató hírlevelet és egyéb

üzeneteket küldhessen részére. A hírlevél hozzájárulás bármikor visszavonható, azonnal

törölhető, a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva. Valamint az Ügyfél adati

bármikor módosíthatóak, ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva. Továbbá

az Ügyfélnek, a vásárlónak joga van bármikor kikérni az adatkezelési irányelvekről szóló

tájékoztatást, valamint betekintést kérhet a személyes adatainak feldolgozásába és

kezelésébe, és egyúttal bármikor kérheti azok törlését is. A fentiek a 2018. május 25-től

életbe lépő (GDPR) egységes európai adatkezelési szabályozásnak figyelembevételével

kerültek meghatározásra.

13. Hozzászólás, vélemény írása

A http://furedgym.hu honlapon megjelenő tartalmak (pl. órarend, árlista) eléréséhez nem

szükséges regisztráció. Azokhoz az egyedi kérésekhez kell regisztráció (pl. név és emailcím),

amelyeknél fontos kritérium az ügyfél beazonosíthatósága, mint pl. a csoportos órán való

részvételhez szükséges helyfoglalás, vagy az elektronikus fizetéssel történő online vásárlás. A

nyilvános üzenőfali bejegyzésekre, blogtartalomhoz való hozzászólásra akkor van lehetősége

az Ügyfélnek, ha ott a felhasználói regisztráció, vagy azonosítást megadja, amely lehet név és

e-mail cím, a social média esetén lehet az adott felhasználó profilja (personal account). A

nevét a Szolgáltató nyilvánosságra hozhatja, ez fontos a bizalom és a tartalmak

ellenőrizhetősége szempontjából. Előzetesen tájékoztatjuk erről a felhasználóinkat, hogy

csak akkor írjanak hozzászólást, véleményt, ha ezeket a feltételeket elfogadták. Ezen

hozzászólások tartalmáért, a megadott és közzétett nevek, e-mail cím valódiságáért

Szolgáltató nem vállalhat felelőséget, de mindenkor fenntartja magának a jogot arra, hogy

azokat a lehető legjobb tudása és igyekezete szerint moderálhassa és szűrhesse. Azaz

minden olyan hozzászólást eltávolíthat, amelyek bántó, trágár jellegűek, törvénybe ütköző

módon és tartalommal, mások személyiségi adatait, jogait és jó ízlését megsérthetik.

14. Kártérítési felelősség

A Szolgáltatót és Ügyfelét a törvényben megszabott kártérítési kötelezettség mellett, jelen

megállapodással, a vásárolt termékek – szolgáltatások teljesítésével összefüggésben

bekövetkező károkért csak a nekik tulajdonítható és felróható esetben terheli felelősség.

Felek minden további kártérítési igényt az irányadó jogszabályok által lehetővé tett

mértékben kizárnak.

15. Szerzői jogok, kapcsolt jogok

A http://furedgym.hu honlapon található minden tartalom az Aqua Gym Kft. terméke, ezért

szerzői jogi védelem alatt áll, a magyar és nemzetközi törvényeknek megfelelően. A

felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és

önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt

adatkezeléshez hozzájárul.

16. Alkalmazandó jog, a Felekre vonatkozó jogszabályok

A szerződésben álló Felekre és jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem

kizárólagosan

a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről)

a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról;

a 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól;

a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályai

az irányadóak.

Az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar

bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

17. Teljességi záradék

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét

tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott

szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a

jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi

üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között

kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban

hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

18. Panaszkezelés

Az Ügyfél (Vevő) a termékkel, a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével és a szolgáltatással

kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Füred Gym

Telefonszám: +36 30 157 55 88

E-mail: info@furedgym. hu

Cím: 8230 Balatonfüred, Csokonai utca 14.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Fogyasztóvédelmi Főosztály – amely 2017. január 1-től a Fővárosi

Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működik

Címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450-2598

Email címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: Budapest, Krisztina krt. 99, 1016

Telefonszám: +36 1 488 2131

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Email címe: bekelteto.testulet@bkik.hu__